Komunikat: aktualne informacje w związku z panującym wirusem COVID-19

Letnia wyprzedaż - do 30% taniej! Sprawdź ofertę

Ogólne warunki umowy na usługę „STAŁY KOSZT NAPRAWY” OWU

Zgoda na wykonanie usługi "STAŁY KOSZT NAPRAWY" (SKN):

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134 z późń. zm.), wyrażam żądanie, aby rozpoczęcie dostarczania usługi o nazwie „Stały Koszt Naprawy” nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

REGULAMIN „SKLEPU INTERNETOWEGO ELECTROLUX” określający zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostarczenia towarów

1. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem) jest wyłączną własnością Electrolux Poland Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029692, kapitał zakładowy: 272 731 500 zł, NIP 521-008-43-88, Regon 011020824 (zwaną dalej Electrolux). Sklep jest dostępny na stronie internetowej www.electrolux.pl. Informacje zawarte na podanej stronie internetowej, w tym również tekst, grafika i dźwięk, nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozpowszechniane ani przechowywane, za wyjątkiem prywatnych zastosowań, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Electrolux.

2. Oznaczenia, logo firmowe i symbole są objęte prawem o ochronie znaków towarowych należących do Electrolux.

3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu albo w przypadku jakichkolwiek uwag lub skarg dotyczących „Sklepu Internetowego Electrolux” prosimy o kontakt na adres mailowy: sklep@electrolux.com

4. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych i adres zamieszkania w Polsce oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które mają siedzibę na terenie Polski, zwane dalej Klientami.

5. Zamieszczone na stronach Sklepu towary mogą zawierać błędy, co nie stanowi podstawy do ewentualnych roszczeń, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt w celu potwierdzenia zamieszczonych informacji na adres mailowy: sklep@electrolux.com

6. W zamówionym towarze mogą wystąpić drobne różnice techniczne w stosunku do danych o towarze, jeżeli nie ma to wpływu na jego funkcjonalność.

7. Wszelkie informacje zostały dostarczone i powinny być użytkowane ze świadomością, że Electrolux nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty, zobowiązania, szkody bądź wydatki powstałe w całości lub częściowo, pośrednio lub bezpośrednio, w konsekwencji wykorzystania lub polegania w jakimkolwiek zakresie na tych informacjach przez odwiedzającego te strony bądź inną osobę.

8. Zamówienia na towary należy składać przez wypełnienie formularza zgodnie z procedurą składania zamówień w Sklepie.

9. Wszystkie zamawiane towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod warunkiem ich dostępności.

10. Electrolux zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Klienta, jeżeli zamówione towary nie są dostępne.

11. Zawiadomienia będą wysyłane przez Electrolux pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mailowy, między innymi w celu potwierdzenia zamówienia złożonego przez Klienta i zawartych w nim szczegółów.

12. Błędy w zamówieniach Klient może poprawiać do chwili kliknięcia przycisku „Potwierdzam” na ostatniej stronie naszej procedury składania zamówień.

13. W przypadku zamieszczenia na formularzu niekompletnych lub niepełnych danych zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

14. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie i przechowywanie przez Electrolux danych osobowych Klienta, w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

14a. Dane osobowe będą przetwarzane zarówno w związku z wykonaniem standardowej usługi dostawy, jak i w przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy "FlexDelivery-Service". W obu przypadkach usługę dostawy wykonuje firma GLS Poland Sp. z o.o.

14b. Wybranie opcji "FlexDelivery-Service" jest równoznaczne z tym, że Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę GLS Poland Sp. z o.o. w celu poprawy jakości świadczonych usług przez GLS. W każdej chwili Klient może z tej usługi zrezygnować, powiadamiając Electrolux Poland na adres sklep@electrolux.com

15. Każdy klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy Sklepu. W tym celu Klient składa oświadczenie za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: sklep@electrolux.com

16. Klient ma prawo wyboru formy płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia.

17. Ceny wszystkich towarów w Sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

18. W przypadku wystąpienia błędów co do podanych cen, jeżeli właściwa cena jest niższa Klient zostanie obciążony ceną niższą, jeżeli właściwa cena jest wyższa Klient zostanie obciążony ceną wyższą lub może anulować złożone zamówienie na adres mailowy: sklep@electrolux.com. W przypadku anulowania zamówienia dokonane płatności zostaną Klientowi zwrócone w ciągu 30 (trzydziestu) dni od rezygnacji z zamówienia.

19. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Opłata za dostawę towaru do kwoty 290 zł brutto obciąża Klienta kwotą 9,90 zł brutto.

20. W przypadku jednorazowego zamówienia towaru od kwoty 290 zł brutto, transport jest GRATIS.

21. Dokonując zamówienia, Klient jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT.

22. Zamówienia będą realizowane (pod warunkiem dostępności towaru) w ciągu 3-5 dni roboczych, od momentu wpływu płatności od Klienta (za wyjątkiem formy pobrania płatności przy odbiorze przesyłki) i potwierdzenia zamówienia przez Sklep. Okres 3-5 dni roboczych nie obejmuje świąt państwowych i weekendów (sobota i niedziela).

23. Jeżeli towar nie jest dostępny w ciągu 30 (trzydziestu) dni Klient może anulować zamówienie. Dokonane płatności zostaną Klientowi zwrócone w ciągu 30 (trzydziestu) dni od rezygnacji z zamówienia.

24. Electrolux zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw w ratach. Jeżeli zamówienie będzie realizowane w ramach więcej niż jednaj dostawy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za całość zamówienia tylko jednej opłaty za dostawę.

25. Jeżeli towar nie jest dostępny w zamawianej ilości Klient po otrzymaniu takiej informacji może zamówić mniejszą ilość towaru lub anulować zamówienie. W przypadku anulowania zamówienia dokonane płatności zostaną Klientowi zwrócone w ciągu 30 (trzydziestu) dni od rezygnacji z zamówienia.

26. Wypełniając formularz zamówienia Klient ma prawo wybrać jedną z form płatności: a) płatność kartą płatniczą (to zdanie wykreślamy z regulaminu)

27. Przy zapłacie kartą płatniczą, dane karty płatniczej muszą być podane przy składaniu zamówienia. Karta płatnicza zostanie obciążona w chwili potwierdzenia zamówienia.

28. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacje o płatności zostaną automatycznie zaszyfrowane w chwili ich wprowadzenia przez Klienta.

29. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu stanowi ofertę zakupu wskazanego przez Klienta towaru Przyjęcie oferty przez Sklep następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres mailowy.

30. Electrolux zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu i cen na poszczególne towary.

31. W przypadku zmiany cen lub asortymentu w czasie od złożenia zamówienia do przyjęcia go do realizacji ceny pozostają takie same, jak w złożonym zamówieniu, nie mniej Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego towaru nie później, niż w dniu otrzymaniu potwierdzenia zawarcia transakcji przez Sklep, na adres mailowy: sklep@electrolux.com

32. Electrolux nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności przy wystąpieniu siły wyższej. W takim przypadku Electrolux poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres mailowy.

33. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę: a) czy nie posiada zewnętrznych uszkodzeń wynikających z transportu; b) czy jest zgodna z zamówieniem.

34. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzeń wynikających z transportu (np. opakowanie towaru jest rozerwane, wgniecione) Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu reklamacyjnego w chwili odbioru przesyłki w obecności doręczyciela i przekazania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamacją w przypadku niezgodności towaru z zamówieniem niezwłocznie do Electrolux na adres mailowy: sklep@electrolux.com. Jeżeli protokół reklamacyjny nie zostanie spisany uznaje się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym w transporcie. Sklep odpowiada wówczas tylko za ewentualne wady ukryte towaru powstałe z winy producenta.

35. Reklamacji nie podlegają w szczególności: a) uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku montażu lub eksploatacji towaru w sposób niezgodny z warunkami montażu lub użytkowania; b) uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie; c) wszelkie uszkodzenia niewynikające z wady tkwiącej w towarze (np. przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, użycie niewłaściwych środków czyszczących lub innych przez klienta, itp.)

36. W ramach polskich przepisów sprzedaży na odległość przysługuje Klientowi prawo do rezygnacji z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony. Koszt zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient. Sklep zwraca Klientowi cenę zakupu towaru wraz z kosztem transportu w wysokości określonej na fakturze zakupu w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki od Klienta.
Klient ma obowiązek zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

37. Po poinformowaniu Sklepu na adres mailowy: sklep@electrolux.com.  Klient zwraca towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i kopią dowodu zakupu przesyłając go na adres: Electrolux Poland Sp. z o.o. Pan Edmund Nowakowski, Millenium Logistic Park, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków W przypadku zwrotu towaru, Klient zobowiązuje się do podpisania i odesłania kopii faktury - korekty do faktury zakupu na adres siedziby: Electrolux Poland Sp. z o.o., ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

38. Electrolux ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie i dlatego należy się z nim zapoznać każdorazowo przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów.

 

UWAGA:

1. Electrolux Poland nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zainstalowanie zakupionych części. Wszelkie skutki powstałe z w/w powodów ponosi Kupujący.

2. Części, których montaż wymaga ingerencji w urządzenie, powinny być instalowane przez fachowców z uprawnieniami do obsługi urządzeń gazowych i elektrycznych.

3. Electrolux Poland udziela 12-miesięcznej gwarancji na zakupione części, pod warunkiem zainstalowania ich przez personel techniczny serwisu posiadającego autoryzację firmy Electrolux Poland.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą wyłącznie na podstawie faktury zakupu części. W przypadku części elektrycznej lub do urządzenia zasilanego gazem dodatkowo wymagana jest faktura za wykonanie usługi montażu części z serwisu autoryzowanego sieci Electrolux Poland.